User:My IP--1-2-193-44/sandbox

  From Wikipedia!

  Meaning Akkhara Thai the Character Ko Kai to Ho Nok-Huk.png

  ๑๐ เรื่อง เลขไทย[1]


  ศูนย์

  หนึ่ง

  สอง

  สาม

  สี่

  ห้า

  หก

  เจ็ด

  แปด

  เก้า

  0
  เซีย'โร
  1
  วัน
  2
  ทู
  3
  ธรี
  4
  ฟอร์
  5
  ไฟฟฺ
  6
  ซิคซฺ
  7
  เซฟ'เวิน
  8
  เอท
  9
  ไนนฺ

  Wikiquote-logo.svg wikiquote
  ภาษาไทย  ๑-๑๐ สอนเลข คำกลอน [2]


  ๑ ถึง ๑๐

  กลบท คำนวณเลข
  Cquote1.png


  หนึ่งคือเนื่อง ว่านับ ด้วยมือนี้
  สองคือที่ ให้นับ เป็น ๑ ข้าง
  สามคือซ้าย เป็นเขตตั้ง ละระวาง
  สี่คือทาง ที่สุดเวท เหตุสมประดี

  หกคำนับ คือ ๑ ในมือบ้าง
  หกกี่อย่าง ก็คำนวณ อยู่มือนี้
  เป็นมือสอง มองมะลวน หัตถมณี
  สองมือมี เป็น ๗ ๘ แพศยา

  มาแต่ ๑ รวมถึง ๑๐ เป็นทิพย์พร
  เขลาเครื่องวอน ครวญใคร่ ให้เดชหา
  สุดรอบเนตร ประเทศคาม ครวญศรีวาส์
  น้อมธรรม์มา บารมี ๑๐ ทัศ ธ ขจัดขจาย


  Cquote2.png  หนึ่ง

  สอง

  สาม

  สี่

  ห้า

  หก

  เจ็ด

  แปด

  เก้า
  ๑๐
  สิบ
  ๑๑
  สิบเอ็ด
  ๑๒
  สิบสอง
  ๑๓
  สิบสาม
  ๑๔
  สิบสี่
  ๑๕
  สิบห้า
  ๑๖
  สิบหก
  ๑๗
  สิบเจ็ด
  ๑๘
  สิบแปด
  ๑๙
  สิบเก้า
  ๒๐
  ยี่สิบ
  ๒๑
  ยี่สิบเอ็ด
  ๒๒
  ยี่สิบสอง
  ๒๓
  ยี่สิบสาม
  ๒๔
  ยี่สิบสี่
  ๒๕
  ยี่สิบห้า
  ๒๖
  ยี่สิบหก
  ๒๗
  ยี่สิบเจ็ด
  ๒๘
  ยี่สิบแปด
  ๒๙
  ยี่สิบเก้า
  ๓๐
  สามสิบ
  ๓๑
  สามสิบเอ็ด
  ๓๒
  สามสิบสอง
  ๓๓
  สามสิบสาม
  ๓๔
  สามสิบสี่
  ๓๕
  สามสิบห้า
  ๓๖
  สามสิบหก
  ๓๗
  สามสิบเจ็ด
  ๓๘
  สามสิบแปด
  ๓๙
  สามสิบเก้า
  ๔๐
  สี่สิบ
  ๔๑
  สี่สิบเอ็ด
  ๔๒
  สี่สิบสอง
  ๔๓
  สี่สิบสาม
  ๔๔
  สี่สิบสี่
  ๔๕
  สี่สิบห้า
  ๔๖
  สี่สิบหก
  ๔๗
  สี่สิบเจ็ด
  ๔๘
  สี่สิบแปด
  ๔๙
  สี่สิบเก้า
  ๕๐
  ห้าสิบ
  ๕๑
  ห้าสิบเอ็ด
  ๕๒
  ห้าสิบสอง
  ๕๓
  ห้าสิบสาม
  ๕๔
  ห้าสิบสี่
  ๕๕
  ห้าสิบห้า
  ๕๖
  ห้าสิบหก
  ๕๗
  ห้าสิบเจ็ด
  ๕๘
  ห้าสิบแปด
  ๕๙
  ห้าสิบเก้า
  ๖๐
  หกสิบ
  ๖๑
  หกสิบเอ็ด
  ๖๒
  หกสิบสอง
  ๖๓
  หกสิบสาม
  ๖๔
  หกสิบสี่
  ๖๕
  หกสิบห้า
  ๖๖
  หกสิบหก
  ๖๗
  หกสิบเจ็ด
  ๖๘
  หกสิบแปด
  ๖๙
  หกสิบเก้า
  ๗๐
  เจ็ดสิบ
  ๗๑
  เจ็ดสิบเอ็ด
  ๗๒
  เจ็ดสิบสอง
  ๗๓
  เจ็ดสิบสาม
  ๗๔
  เจ็ดสิบสี่
  ๗๕
  เจ็ดสิบห้า
  ๗๖
  เจ็ดสิบหก
  ๗๗
  เจ็ดสิบเจ็ด
  ๗๘
  เจ็ดสิบแปด
  ๗๙
  เจ็ดสิบเก้า
  ๘๐
  แปดสิบ
  ๘๑
  แปดสิบเอ็ด
  ๘๒
  แปดสิบสอง
  ๘๓
  แปดสิบสาม
  ๘๔
  แปดสิบสี่
  ๘๕
  แปดสิบห้า
  ๘๖
  แแปดสิบหก
  ๘๗
  แปดสิบเจ็ด
  ๘๘
  แปดสิบแปด
  ๘๙
  แปดสิบเก้า
  ๙๐
  เก้าสิบ
  ๙๑
  เก้าสิบเอ็ด
  ๙๒
  เก้าสิบสอง
  ๙๓
  เก้าสิบสาม
  ๙๔
  เก้าสิบสี่
  ๙๕
  เก้าสิบห้า
  ๙๖
  เก้าสิบหก
  ๙๗
  เก้าสิบเจ็ด
  ๙๘
  เก้าสิบแปด
  ๙๙
  เก้าสิบเก้า
  ๑๐๐
  หนึ่งร้อย

  Wikiquote-logo.svg ๑๐ เรื่อง เลขไทย คำอ่าน
  ***************

  หมายเหตุ[edit]

  1. ^ การกำหนดสักหมายเลข ขึ้นทะเบียนแรงงาน ตามอย่างสมัยเก่าจะเรียกว่า สักเลข หรือสักเลก ไม่แน่ใจ แต่ได้มีพจนานุกรมสำนักราชบัณฑิตอธิบายไว้ว่า เมื่อขึ้นชื่อทะเบียนได้กรมกองแล้ว ก็ชื่อว่าเป็นเลก มีสังกัด และอธิบายไว้อีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่โดนโทษปาราชิกแต่ก่อนเก่าเมื่อสมัยนั้นถ้าได้มา ถ้าเป็นแล้ว ต้องให้สักเลขไว้ที่หน้า ว่าเป็นโทษหนัก กระทำเหตุไว้ถึงกับเป็นปาราชิกกรรม
  2. ^ กลอนจากบทศัพท์ ว่า ศรีวาส์ นั้น เห็นจะเป็นความเข้าใจ เรื่องโลกสันนิวาส โดยประมาณมี ๔ อย่าง ว่าด้วยรูป ด้วยเสียง ด้วยความปอน หมอง เปื้อน(ลูข) และด้วยธัมมนิวาส(เหตุ-ผล) เป็นต้น, ส่วนอธิวาสนั้น เป็นศัพท์ว่าด้วยขันติธรรมอย่างเดียว, อีกอย่างว่ากลบทนั้น จะอ่านให้คล้องตาม ความจองกัน คำว่า“ยา” เมื่อลงคำศัพท์ ว่าแพศยา นั้น เห็นว่าในกลบทนี้ผู้แต่งต้องเจตนาให้ไว้อ่านออกลงเสียงกลาง ไม่ต้องอ่านว่า หฺยา

  Flag of Thailand.svg
  PDmaybe-icon.svg
  ให้การเผยแพร่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ แต่ทั้งนี้บทความชิ้นนี้ ไม่ได้เป็นบทความหรือข้อเขียนที่สงวนซึ่งลิขสิทธิ์ แต่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด หรือประกาศ ที่เป็นปัจจุบันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย